ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

162

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนาราายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565  จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ  ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  จึงขอประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

♦  คลิกที่นี่