ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

4

»  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ตามรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่