การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ความยาวท่อรวม 4,288 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

78

»  การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ความยาวท่อรวม 4,288 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่