ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนให้ไปเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ความยาวท่อรวม 4,288 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

80

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนให้ไปเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ความยาวท่อรวม 4,288 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่