ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ) และตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

56

»  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ประกาศ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2564  และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เสร็จสิ้นเป็นที่่เรียบร้อยแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่