รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

8

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศการรายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี บ้านกระทมพรง หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่