คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง แก้ไขปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

65

»  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง แก้ไขปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่