คำสั่งหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่งานรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

62

»  คำสั่งหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่งานรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่