คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่งานรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

62

»  คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่งานรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่