คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่งานรับผิดชอบภายในสำนักปลัด (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

61

»  คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การแบ่งงานและมอบหน้าที่งานรับผิดชอบภายในสำนักปลัด (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่