องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลนาดี

13

»  2  สิงหาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์…