องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี รับมอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลรับรองว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

25

»  30  กรกฎาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี รับมอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลรับรองว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  จากนางประกายมาศ  ถือกล้า  ราษฎรหมู่บ้านกระทมพรง  หมู่ที่  12  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  (โดยนางสาวจันทร์รอง  ตรงเหมือน  เป็นตัวแทนมอบวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว)  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…