องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลการตรวจรับรองว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

17

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลการตรวจรับรองว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์…