ประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดหาสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community lsolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

33

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้นำชุมชนตำบลนาดี  ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดหาสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community lsolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์