มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลนาดี

42

»  วันที่  23  กรกฎาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  พร้อมข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์