ทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหรือ Community lsolation ในการรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19

9

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  พนักงานส่วนตำบล  ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหรือ Community lsolation ในการรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19  ในวันที่  23  กรกฎาคม  2564  ณ  วัดสุเขตตาราม  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

อง