องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี จัดระบบบริการรับ – ส่ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ) เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี จัดระบบบริการรับ – ส่ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ) เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่  22  กรกฎาคม  2564  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์