ประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community lsolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19

20

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนางสาวพุดตาน  แก้วปลั่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน  ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community lsolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19  ในวันที่  21  กรกฏาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์