ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

385

»  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา  ได้แก่
1. คนงานทั่วไป  (งานธุรการ)  จำนวน  1  อัตรา
2. ช่างเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  1  อัตรา
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่