การกำหนดระดับพื้นที่สถานการณ์ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ แยกตามลำดับความเสี่ยง

35