การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

27

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  ดังนี้
1. บทความเรื่อง  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย
2. บทความเรื่อง  ใครพิจารณาเรื่องของผม
3. บทความเรื่อง  อยากได้เอกสารในสำนวนคดี
4. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
5. บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่