การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

20

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  ดังนี้
1. บทความเรื่อง  ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
2. บทความเรื่อง  เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า
3. บทความเรื่อง  ผู้ค้ำช้ำใจ  ใช้หนี้แทน
4. บทความเรื่อง  ขอลบประวัติอาชญากร
5. บทความเรื่อง  เอกสารฏีกาเบิกจ่ายเงิน
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่