การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

27

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวก้บพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  รวม  5  บทความ  ดังนี้
1. บทความเรื่อง  เอาสามีไปใช้ฟรีๆ  ไม่ได้น่ะ
2. บทความเรื่อง  ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
3. บทความเรื่อง  ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
4. บทความเรื่อง  ความเห็นพนักงานสอบสวน
5. บทความเรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่