ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

38

»  ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่