หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

14

»  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิกที่นี่

»  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  คลิกที่นี่

»  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่

»  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  65) พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่

»  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  เรื่อง  การสร้างขวัญกำลังใจ  และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่

»  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  คลิกที่นี่

»  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

»  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่