หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

12

»  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

»  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่