หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

14

»  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  65)  พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่

»  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  คลิกที่นี่