การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

17

» ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนตำบล  พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่

» ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

» ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  คลิกที่นี่

» ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก  พ.ศ. 2560  คลิกที่นี่