การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีทุกคน  เกิดความรัก ความสามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆ ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี…

»  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ  “รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”  (25 พ.ค. 2564)

 

»  กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ “เนื่องในวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2564”  (9 เม.ย. 2564)

 

»  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญ  (18 มี.ค. 2564)  

»  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  (18 ต.ค. 2563)