แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

19

»  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  คลิกที่นี่