ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

31

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)  เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/cc8opm และ  OR Code (ตามภาพ) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 (ขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้)

หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)  หมายถึง  บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี