องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก มีการดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาต ในการ ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือกรณี สาธารณภัยการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผ่านระบบ SMS เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน

42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 

มีการดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาต 

ในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ กรณี สาธารณภัย

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ผ่านระบบ SMS

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน