ผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางอุ – สามแยกสวนนายเฉลิม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

11

ผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางอุ – สามแยกสวนนายเฉลิม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย คลิ๊กที่นี่