การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางอุ – สามแยกสวนนายเฉลิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

63

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางอุ – สามแยกสวนนายเฉลิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย คลิ๊กที่นี่