ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโดนออง หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านนายเลื่อน สายบุตร – บ้านนายเมา มีพันธ์) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

66

่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโดนออง หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านนายเลื่อน สายบุตร – บ้านนายเมา มีพันธ์) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่