ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนางบุญศรี ดวงเพชร-บ้านนางนิด เจริญชัย) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนางบุญศรี ดวงเพชร-บ้านนางนิด เจริญชัย) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่