ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

196

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปจนถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2563  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่