องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษณ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน

11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกองทุนฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์