ออกให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษีนอกสถานที่ราชการ (หมู่ที่ 5) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

18

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านการรับชำระภาษีนอกสถานที่ราชการ ติดตามการชำระภาษี และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ขอขอบคุณผู้นำชุมชน/หมู่บ้านที่อนุเคราะห์สถานที่ และคอยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง)