ออกให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษีนอกสถานที่ราชการ (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

11

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านการรับชำระภาษีนอกสถานที่ราชการ ติดตามการชำระภาษี และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ขอขอบคุณผู้นำชุมชน/หมู่บ้านที่อนุเคราะห์สถานที่ และคอยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง)