ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินหนองระหาร บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

298

ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินหนองระหาร บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่