ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

13

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์