รายงานการประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

4

ตามที่ อบต.นาดี  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์)  รหัสท้องถิ่น  สร.ถ.91-006  กว้าง  5  เมตร  ยาว  3,300  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  16,500  ตารางเมตร  รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เลขที่ E20/2563  ลงวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563  จำนวน 1 โครงการ  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และติดประกาศ  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายป  คลิกที่นี่