รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

6

ตามที่ อบต.นาดี  ได้ดำเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์)  รหัสท้องถิ่น  สร.ถ. 91-006  กว้าง  5  เมตร  ยาว  3,300  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  16,500  ตารางเมตร  รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ E20/2563 ลงวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ทำการยื่นซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ในวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์)  จำนวน  1  โครงการ  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่