องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 50 ชุด

11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นำโดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 50 ชุด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์