การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

61

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่