รายงานการติดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

368

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ติดประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างรายละเอียดปรากฎที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nadeesurinlocal.go.th  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  คลิกที่นี่