ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

633

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์)  รหัสท้องถิ่น  สร.ถ.91-006 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์  หรือมีความเห็นในร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านโคกวัด-บ้านสว่างอารมณ์) ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ โดยเปิดเผยตัว ผ่านทาง E-mail : 6320112@dla.go.th  หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ระหว่างวันที่ 15 – 20 เมษายน 2563  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) คลิกที่นี่