ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัดโคกอรุณ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

251

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  แจ้งประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัดโคกอรุณ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 29 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ชุด  (ตามแบบของ อบต.นาดี) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  คลิกที่นี่