โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาโรคระบาดในพื้นที่ กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

9

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาโรคระบาดในพื้นที่ กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563  ในวันที่  16  มีนาคม  2563  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาดี  (ร่วมกับหน่วยงาน  รพ.สต. กศน.  ผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  กลุ่มสตรี  จิตอาสา  และประชาชนที่สนใจ)